Phone 800-517-8431
Free Shipping over $75
271-U 115V Fluke 271-U 115V High-Stability DDS Function Generator, 10 MHz Fluke 271-U 115V High-Stability DDS Function Generator, 10 MHz

$1,960.00

Add to Cart
281-U 115V Fluke 281-U 115V Single-Channel Arbitrary Waveform Generator, 40 MS/s Fluke 281-U 115V Single-Channel Arbitrary Waveform Generator, 40 MS/s

$2,670.00

Add to Cart
282-U 115V Fluke 282-U 115V Two-Channel Arbitrary Waveform Generator, 40 MS/s Fluke 282-U 115V Two-Channel Arbitrary Waveform Generator, 40 MS/s

$4,530.00

Add to Cart
284-U 115V Fluke 284-U 115V Four-Channel Arbitrary Waveform Generator, 40 MS/s Fluke 284-U 115V Four-Channel Arbitrary Waveform Generator, 40 MS/s

$7,205.00

Add to Cart
291-U 115V Fluke 291-U 115V Single-Channel Arbitrary Waveform Generator, 100 MS/s Fluke 291-U 115V Single-Channel Arbitrary Waveform Generator, 100 MS/s

$4,325.00

Add to Cart
292-U 115V Fluke 292-U 115V Two-Channel Arbitrary Waveform Generator, 100 MS/s Fluke 292-U 115V Two-Channel Arbitrary Waveform Generator, 100 MS/s

$6,590.00

Add to Cart
294-U 115V Fluke 294-U 115V Four-Channel Arbitrary Waveform Generator, 100 MS/s Fluke 294-U 115V Four-Channel Arbitrary Waveform Generator, 100 MS/s

$9,580.00

Add to Cart
↑ Back to Top